DSA-Lønberegning

DSA-Lønberegning er et lønberegningsprogram til De frie Skoler & Efterskoler. DSA-Lønberegning er udviklet med den ambition, at det skal være "verdens bedste lønberegningsprogram"! Vi har med DSA-Lønberegning villet udvikle et program, som bl.a. skal erstatte de mange regneark, som skolerne har anvendt for løbende at kunne bestemme løndele som undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, udligningstillæg o.lign. Programmet er også udviklet med det sigte, at tidskrævende og besværlige beregninger som lønkorrektioner, feriepenge, værdien af særlige feriedage o,lign. skal kunne beregnes automatisk. Programmet kan udføre beregninger, som nok ikke tidligere er set  udført så enkelt. 

Programmet har et meget højt know-how niveau m.h.t. de lønmæssige forhold for alle løngrupper på skolerne. Dette giver mulighed for, at brugere uden en sikker viden om lønforholdene kan støtte sig til programmet og sikre skolen, at lønningerne beregnes præcist og korrekt. 

Nedenfor er mange af programmets muligheder beskrevet. Det er selvfølgelig ikke muligt at give en fyldestgørende beskrivelse af programmet. Men vi håber med nedenstående at give et indtryk af programmet. Spørgsmål om programmet kan rettes tilFinnt@skoledata.dk .

Til højre for nærværende beskrivelse findes miniature skærmbilleder og udskrifter fra programmet. Ved at klikke på disse miniaturebilleder og udskrifter vises de i "fuld størrelse". Efter du har set billeder og udskrifter i fuld størrelse, kan du vende tilbage til nærværende beskrivelse ved bl.a. at trykke på knappen i Explorers værktøjslinie. 

Enkelte billeder kan der være behov for at forstørre. Via knappen  kan disse billeder vises i fuld størrelse.

 

Brugerinterface

Det har været centralt for os, at programmets interface er så enkelt som muligt. De funktioner, man udfører jævnligt, skal være enkle at gå til. Vi har også villet undgå, at bruger skal ned i mange niveauer før den ønskede funktion kan aktiveres. Via et åbent og fladt brugerinterface kan funktionerne aktiveres ved hjælp af få klik eller tryk. Overalt i programmet er anvendt generelle Windowsstandarder for betjening. Dette betyder, at er man fortrolig med Windowsmiljøet, så vil man hurtig få en forståelse af programmets betjeningsformer. Er man ikke (så) bekendt med Windowsmiljøet, vil det, man lærer i  programmet, betjeningsmæssigt kunne anvendes på andre programmer, der anvender almindelige Windowstandarder. Den fortrolige bruger af DSA-Lønberegning vil hurtig anvende de mange genvejstaster. Dette medfører, at brugen af mus kan reduceres til et absolut minimum. Eksempler: Se 1-3.

 

Lønberegninger

DSA-Lønberegning tilbyder i alle faser af lønberegningen at beregne forskellige løndele. Som eksempler på løndele, der beregnes kan nævnes:

 • Nettoløn, skat, am-bidrag mv.
 • Basislønninger
 • Skalatrinslønninger
 • Intervallønninger
 • Undervisningstillæg beregnes automatisk, blot den ansattes undervisningstimer angives.
 • Ulempegodtgørelse beregnes automatisk p.b.a. den ansattes aktuelle beskæftigelsesgrad
 • Udligningstillæg beregnes automatisk p.b.a. den ansattes aktuelle beskæftigelsesgrad. En gang for alle angives den ansattes udligningstillæg som årsbeløb pr. 01-10-1997, og løndelen skal aldrig mere vedligeholdes!
 • ATP-satser styres automatisk p.b.a. den ansattes aktuelle beskæftigelsesgrad.
 • Pensionsgrundlag og pensioner af enhver art
 • Pensioner under eks. forældreorlov uden løn
 • Ansattes timesatser
 • Udbetaling af særlig feriegodtgørelse
 • Udbetaling særlige feriedage (løbende og ved fratræden)
 • Bestemmelse og vedligeholdelse af ansattes ancienniteter - lønmæssigt og pensionsmæssigt.
 • Satser for diverse arbejdstidsbestemte tillæg
 • Feriepenge ved fratræden

Listen ovenfor kan fortsættes, både hvad angår overenskomstbestemte og lovgivningsmæssige løndele. Programmet er som udgangspunkt bekendt med almindelige overenskomstbestemte løndele. Men her udover kan bruger til enhver tid oprette egne individuelle eller fælles løndele. Løndele kan være tidsafhængige, lønreguleringsfaktorafhængige og beskæftigelsesgradsafhængige. Løndele kan beregnes i forhold til satssystemer. Løndele kan beregnes i forhold til beskæftigelsesgradssatser etc. etc.... Eksempler: Se 4-8.

 

Tidsstyring og korrektioner

DSA-Lønberegning er tidsstyret. Tidsstyringen betyder, at man i programmet kan anvende tiden som faktor til at bestemme, hvornår givne forhold skal gælde fra og til for ansatte og for løndele som sådan. Tidsstyringen virker både frem og tilbage i tiden! Via tidsstyringen tilbage i tiden kan programmet automatisk lave korrektioner på løndele. Har man på en ansat eksempelvis indskrevet en forkert beskæftigelsesgrad, kan dette nemt og hurtig korrigeres for. I programmet indskrives blot den den nye beskæftigelsesgrad, og fra hvornår denne skulle have gyldighed fra. Ved den efterfølgende lønkørsel beregner programmet den nye løn OG foretager de nødvendige korrektioner tilbage i tiden. Dette vil selvfølgelig gælde for selve lønnen, evt. udligningstillæg, pension og andre beskæftigelsesgradsafhængige løndele. Via tidsstyringen betyder korrektioner ikke længere tidskrævende beregninger. Dette beregningsarbejde udfører DSA-Lønberegning automatisk! Eksempler: Se 9-10.

 

Lønreguleringsfaktoren

Bruger du tid på at beregne individuelle tillæg (undervisningstillæg, udligningstillæg, intervalløn, funktions- & kvalifikationstillæg), når der kommer en ny lønreguleringsfaktor mv.?

Med DSA-Lønberegning beregnes alle løndele, der er afhængige af lønreguleringsfaktoren automatisk! 

Når en ny lønreguleringsfaktor er kendt, opdateres programmet automatisk med den nye faktor sammen datoen for, fra hvornår den har virkning. Herefter vil alle individuelle løndele, der er bestemt af reguleringsfaktoren for alle ansatte være beregnet på ny! Nemmere kan det da ikke være! Nedenfor ses eksempler på lønreguleringsfaktorer fra programmet hen over tiden. 

Nogle kan med skepsis spørge: Hvad så når reguleringsfaktoren ikke kommer "til tiden"? Ikke noget problem. I sådanne tilfælde sørger programmet automatisk for at foretage de nødvendige korrektioner (efterreguleringer) ved den efterfølgende lønkørsel. Nemmere kan det da ikke være! Eksempel: Se 11.

 

Lønsatser

Udover den automatiske styring af de individuelle løndele er der også ud fra lønreguleringsfaktoren automatisk styring af grundlønninger, der anvender lønreguleringsfaktoren (basisløn, skalatrinsløn etc.). Pr. oktober 2006 fik basisløn for bl.a. lærere ifølge overenskomsten stigninger i grundbeløbene. Dette er også indbygget i DSA-Lønberegning. Se 12. Her ses lærernes forskellige grundbeløb (lønniveau 01-10-1997) hen over tiden.

Via disse automatiserede forhold skal bruger ikke længere bruge tid eller tænke over hvad og hvornår!

Ændring af pensionsbidragssatserne for ansatte med lærerpension udføres også automatisk. Se 13.

 

Medarbejdere med flere ansættelser

Medarbejdere med flere ansættelser kan oprettes således, at de får én samlet lønseddel. På lønsedlen er det tydeligt udspecificeret pr. ansættelse hvilke løndele inkl. evt. pensioner, der hører til de enkelte ansættelser. Samtidigt vil de enkelte løndele pr. ansættelse kunne bogføres i forhold til ansættelsesgruppen. Også skolens udgift til ATP-bidrag og feriegodtgørelse mv. vil blive bogført forholdsmæssigt i forhold til medarbejderens beskæftigelsesgrader i de forskellige ansættelser. Ved en evt. fratræden vil også feriepengeudgiften blive fordelt i forhold til ansættelserne. Billede 14 viser eksempel på en lønseddel for en medarbejder med to ansættelser.

 

Skabeloner

Programmet er opbygget således, at når ansatte skal oprettes, gøres det ud fra nogle givne skabeloner. Dette betyder eksempelvis, at når en lærer skal oprettes, vælges en skabelon, der passer til lærerens anciennitets-, løn- og pensionsforhold. Den enkelte skabelon indeholder netop de løndele, der er relevant for den nye medarbejder. Navngivning af løndelene kan tilpasses den enkelte skoles ønsker og behov. Programmet er ved levering på den enkelte skole udstyret med de skabeloner, som svarer til de forskellige ansættelsestyper som skolen har ansat. Se 15.

 

Lønsedler

Lønsedlerne kan designes således, at den enkelte medarbejder kan få fuld information om de enkelte løndele på lønsedlen. Grundlønssatssatser og evt. antal for øvrige løndele, beskæftigelsesgrad, stigedato, pensionsprocenter, grundlag for beregninger af skat, am-bidrag, pensioner mv. er blot nogle eksempler på informationsniveauet på lønsedlerne. Undervisningsministeriet vejledning om indhold af lønseddel lever lønsedler fra DSA-Lønberegning til fulde op til. Tidsstyrede meddelelser til den enkelte medarbejder på lønsedlen er også mulig. Herved kan man uddybe evt. løndele, der måtte fremgå af lønsedlen. Lønsedler kan naturligvis vises på skærmen eller udskrives inden løn afsluttes. Eksempel på lønseddel: Se 16. 

 

Forklaringer til løndeles beregninger

Ofte ligger der en beregning til grund for de enkelte løndele på en lønseddel. Hvordan er skatten, AM-bidraget, pensionen, feriepenge mv. beregnet? Alle disse spørgsmål giver DSA-Lønberegning som noget helt unikt en forklaring på. Samtlige løndele på lønsedlen kan forklares af programmet. Ved eksempelvis at dobbeltklikke på en løndel på lønsedlen, imens lønsedlen bliver vist på skærmen, åbnes et forklaringsbillede, der giver en uddybende forklaring på, hvordan løndelen er beregnet!. Denne forklaring kan naturligvis udskrives og evt. vedlægges lønsedlen efter behov. Denne feature er vist aldrig før set i et lønprogram!

Den bruger, der har et indgående kendskab til lønforhold på skolerne, kan bruge denne unikke mulighed til at kontrollere sin viden. Den bruger, der har et ringe kendskab til lønforhold på skolen, kan bruge denne unikke mulighed til at få en dybere indsigt i lønforhold på skolen. Eksempler: Se 17-18.

 

Automatisk bogføring

Bogføring af lønninger er den mest komplekse og tidskrævende bogføringsopgave på skolen. Hvem har ikke prøvet eksempelvis at fordele feriepenge for vikarer, der både er vikarer i skolen og SFO?. Sådanne fordelinger er slut med DSA-Lønberegning og DSA-Finans. DSA-Lønberegning er fuldt integreret med DSA-Finans. Det betyder, at der efter hver lønkørsel automatisk kan overføres lønposteringer til DSA-Finans. Via opsætninger i DSA-Lønberegning kan de enkelte løndele fordeles præcist i forhold til medarbejdernes ansættelser. Eksempel på opsætning: Se 19. 

 

Ansattes løn under ferier mv.

I forbindelse med hver ferie skal ansatte, der er månedslønnede, have beregnet ferieløn i forhold til, hvad den ansatte har optjent af ret til ferie med løn i optjeningsåret. Ansatte, der har haft varierende beskæftigelse i optjeningsåret skal have ferieløn svarende til den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad. Ansatte, der ikke har været ansat i hele optjeningsåret skal have reduceret ferielønnen. Alle disse beregninger tager DSA-Lønberegning sig af! På den enkelte ansatte registreres blot, hvornår den ansatte er i arbejde hhv. på ferie. DSA-Lønberegning klarer herefter resten i forbindelse med løn i ferieperioder. Nemmere kan det ikke være! Eksempler: 20-21.

 

Har vi nået vores ambition?

Med ovenstående beskrivelser håber vi, at der er vakt interesse for DSA-Lønberegning. Beskrivelserne håber vi har mere end indikeret, at DSA-Lønberegning kan noget særligt, at programmet kan have enhver skoles interesse, at programmet kan tilbyde skolen noget know-how, der kan være skolen til stor hjælp og lettelse ved lønberegning.

Om vores ambition om at udvikle "verdens bedste lønberegningsprogram" er nået, er op til den enkelte at afgøre. Men fra skoler, der har valgt at bruge DSA-Lønberegning, har vi mere end en gang fået spørgsmålet:  "Jamen kan programmet også lave kaffe"?

 

Tilknyttede tillægsprodukter:


Systemkrav

Flerbrugermiljø

Klienter:

 • Pentium IV
 • 2 Gb Ram gerne 4 Gb RAM
 • Windows 2000 Proff. Windows XP Proff., Windows Vista, Windows 7
 • Skærmopløsning min. 1152*864 gerne 1280*1024
 • Adgang til internettet via en stabil adsl-forbindelse

Server:

 • 1 GB RAM
 • Windows 200X server
 • 5 GB fri diskplads
 • Filformat NTFS

Netværk 

 • 1 Gbit mellem klient og server

 

Enkeltbrugermiljø

 • Pentium IV
 • 2 Gb Ram gerne 4 Gb RAM
 • Windows 2000 Proff. Windows XP Proff., Windows Vista, Windows 7
 • Skærmopløsning min. 1152*864 gerne 1280*1024
 • Adgang til internettet via en stabil adsl-forbindelse
 • 5GB fri diskplads