DSA-Karaktersystem

Dette tillægsmodul til DSA-Elevkartotek kan udskrive de forskellige lister, labels, protokoller og afgangsbeviser, der er brug for i forbindelse med afvikling af Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) og Folkeskolens 10. klasse prøve (FS10).

I systemet oprettes skemahold for alle de fag, der gives karakterer i. Prøvenumre kan genereres automatisk og tildeles alle elever. Når elever, lærere og censorer er tilknyttet skemaholdene, kan der fra systemet udskrives såvel elevlister/-labels med prøvenumre som censorfordelingslister, standpunktskarakterlister og prøvekarakterlister.

For hvert skemahold kan der indskrives tekstopgivelser med angivelse af antallet af normalsider. Hvis lærerne selv indskriver disse oplysninger via et tekstbehandlingsprogram, kan tekstopgivelserne kopieres direkte ind i systemet. Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser kan udskrives fra systemet uden brug af fortrykte blanketter.

Når de opnåede karakterer samt bedømmelse af projektopgave/fri selvvalgt opgave er indskrevet i systemet, kan afgangsbeviser med bilag og prøveprotokoller udskrives fra programmet.

Alle udskrifter fra DSA-Karaktersystem kan laves på hvidt papir, da skemaerne, der skal anvendes, dannes direkte af programmet. Skemaerne er godkendt af Undervisningsministeriet. Af sikkerhedsmæssige årsager bliver afgangsbeviser og evt. bilag til afgangsbeviser dog udskrevet på originalblanketter.

Med de oplysninger DSA-Karaktersystemet ligger inde med, er det i øvrigt muligt at foretage indberetning af individdata til Danmarks Statistik. Programmet danner en oversigt over elevbestanden med angivelse af, hvilke afgangsprøver eleverne har gennemført.

 


Systemkrav

Tillægsmoduler